No188浅绿色丝袜丝足写真套图35P丝袜模特Legku丝袜

No188浅绿色丝袜丝足写真套图35P丝袜模特Legku丝袜

正气不易旺,惟邪气易旺,须当细分。因阳虚者,阳衰则阴盛,阳虚二字,包括七情在内,论阳虚,是总其名也。

脉病相应者,如某病得某脉则吉。  若扰及君主,恐更祸生不测者,噫!可畏也。

真火旺则君火自旺,心阳不足自可愈,真气升则真水亦升,心血不足亦能疗。当知阳证邪火,其人脉息、声音一切有神。

盈者,阴进,为阳,主长。近来市习,一见不卧,便谓非安魂定魄不可。

昔贤云:吐泻病,求太阴,允推卓见。阳明病,面赤,心下虽微满,不可下,邪未实也。

此话一出,参即盛行,[眉批]细查李时珍云,人参能回元气于无何有之乡,这一句话不为无理,当是为亢龙有悔,真阴将尽之际说法与仲景用人参白虎汤之意混合。近来市习,心胃莫分,一味行气破滞,并不察究阴阳,往往误事,一概委之天命,而人事之当尽,又不可废乎。

Leave a Reply